Regulamin

 

Regulamin sklepu obowiązujący od 21.10.2019 r.


I. Informacje ogólne


Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie Internetowym Idea 25 Hennet sp. z o.o. pod adresem internetowym: www.idea25.pl

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Sprzedawcy - rozumie się przez to spółkę IDEA 25 Hennet sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000577485, NIP 5252631174, REGON 362649579.

 

Kupującym / Kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej.

 

Sklepie - rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.idea25.pl

 

Towarze - rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie.

 

Cenie netto - należy przez to rozumieć cenę nie zawierającą podatku VAT wyrażoną w złotych polskich, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru.

 

Cenie brutto - należy przez to rozumieć cenę zawierającą podatek VAT wyrażoną w złotych polskich, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru.

 

Dostawcy - należy przez to rozumieć podane w Regulaminie Firmy Kurierskie i operatorów pocztowych współpracujących ze Sprzedawcą.

 

Kosztach dostarczenia Towaru - rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Kupującego. Kwoty te są uwidocznione na stronie internetowej Sklepu podczas dokonywania przez Kupującego zamówienia Towaru.

 

Zamówieniu - rozumie się przez to zestaw Towarów określonych do realizacji przez Kupującego w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym regulaminem.

 


II. Rejestracja i warunki dokonywania zamówień


 

1. Do korzystania z usług www.idea25.pl przez Kupującego niezbędny jest dostęp do Internetu, aktywne konto e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.

 

2. Poprzez rejestrację Konta Użytkownik oświadcza, że:

a) zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości,

b) spełnia warunki wymagane do korzystania ze Sklepu określone w Regulaminie.

 

3. Użytkownik jest obowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.

 

4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Użytkownika z systemu. Klient może wysłać oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@idea25.pl. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie odnosi żadnego skutku w stosunku do zawartych umów sprzedaży, chyba że sklep i klient zgodnie postanowią inaczej.

 

5. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupów związane jest z prawidłowym wypełnieniem formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, numeru kontaktowego, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login - i ustalenia hasła), wyrażeniem przez Kupującego zgody na zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznaniem się z regulaminem Sklepu Idea 25 Hennet sp. z o.o..

a) Rejestracja dokonywana jest jednorazowo. Kolejne Zamówienia dokonywane są przez podanie loginu (e-mail) i hasła.

b) Hasło i login mają charakter poufny.

 

6. Kupujący składa Zamówienie na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca przesyła Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej link do potwierdzenia Zamówienia.

 

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Kupującego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

 

8. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę poprzez wysłanie Kupującemu e-maila z numerem Zamówienia.

 

9. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

a) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,

b) po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,

c) złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.

d) w przypadku braku zapłaty za zamówienie w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, transakcja zostanie uznana za nieaktualną i będzie anulowana.

 

10. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w wybrane dni robocze (przeważnie we wtorki i czwartki w godzinach 9.00-15.00).

 

11. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

12. Cena brutto Towaru i/lub Cena netto Towaru umieszczona jest na stronie internetowej Sklepu obok informacji o Towarze.

 

13. Minimalna wartość Zamówienia to 1 złoty (brutto) nie uwzględniająca kosztów dostarczenia towaru. W momencie gdy wartość Zamówienia przekroczy 100 złotych (brutto), Sprzedawca pokrywa Koszty dostarczenia Towaru wybraną przez siebie firmą logistyczną.

 

14. Bezpośredni kontakt Kupującego ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą formularza na stronie internetowej Sklepu lub telefonicznie na numer telefonu podany w otrzymanym e-mailu po złożeniu Zamówienia.

 

15. Dokumentem sprzedaży jest Faktura VAT.

 

16. Sprzedawca dostarcza Towar Kupującemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci faktury VAT.

 

17. W razie wystąpienia braku Zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego przed realizacją Zamówienia, a Kupujący ma prawo wówczas do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z Towaru.

 

18. Kupujący zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.

 

19. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

 

20. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561-5563KC.

 

21. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

 

22. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

23. Koszty odesłania wymienianego produktu do Idea 25 Hennet sp. z o.o. oraz koszt powtórnej wysyłki produktu do Kupującego pokrywa Kupujący. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

 


III. Zasady płatności


1. Aktualne i dostępne w Sklepie formy płatności są określone na stronie internetowej Sklepu. Możliwe formy płatności to:

a) Płatność internetowa za pomocą systemu płatności "Płatności Shoper". Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A., w tym płatności kartą płatniczą.

Obsługiwane karty płatnicze:

- Visa

- Visa Electron

- MasterCard

- MasterCard Electronic

- Maestro

Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez Blue Media S.A. (bluemedia.pl)

b) Pobranie: wpłaty należy dokonać gotówką - bądź w innej formie akceptowalnej przez dostawcę - przy odbiorze towaru.

c) przelew na rachunek bankowy Idea 25 Hennet sp. z o.o.

 


IV. Dostawa


1. Sprzedawca zapewnia dostarczenie Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2. Sprzedawca realizuje pierwsze i kolejne zamówienia, jeżeli ich minimalna wartość wynosi 1,00 zł nie uwzględniająca kosztów dostarczenia towaru.

 

3. Dostawa odbywa się za pośrednictwem wybranej w momencie składania zamówienia Firmy Kurierskiej bądź operatora pocztowego z którym w danej chwili współpracuje Sprzedawca.

 

4. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

5. Sposoby, Koszty oraz Obszar dostarczenia Towaru są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

a) Przy wartości zamówienia mieszczącej się w przedziale od 1,00 zł do 104,99 zł koszt dostawy ponosi Kupujący.

b) Przy wartości zamówienia równej lub wyższej 105,00 zł dostawa jest bezpłatna. Sprzedawca podczas składania zamówienia w "koszyku" udostępni minimum jedną, wybraną przez siebie metodę (firmę logistyczną), która będzie dla kupującego bezpłatna. W przypadku wybrania sposobu płatności za pobraniem (przy odbiorze) kupujący pokrywa koszty pobrania. Informacja o kosztach pobrania będzie widoczna w momencie wyboru tej formy płatności podczas składania zamówienia

 

6. W razie nieobecności Kupującego pod wskazanym w Zamówieniu adresem, Dostawca powinien skontaktować się w celu ustalenia terminu ponownej dostawy, bądź pozostawi druk awizo. W razie przypadku ponownej nieskutecznej dostawy z winy Kupującego może on zostać obciążony kosztem nieudanych dostaw.

 

7. Przy dostawie Towaru Kupujący proszony jest o sprawdzenie, w obecności Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, czy jest zgodna z Zamówieniem i potwierdzenie Dostawcy odbioru Zamówienia.

 

8. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Kupujący proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu Towar w celu sporządzenia przez Dostawcę, protokołu zwrotu.

 

9. Dostawca nie posiada przy sobie więcej niż 100 zł w celu wydania ewentualnej reszty.

 

10. W razie opóźnienia Sprzedawcy Kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

 


V. Prawo odstąpienia od umowy


1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kupującemu który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@idea25.pl przed jego upływem.

 

2. W przypadku odstąpienia od umowy na zasadzie wskazanej w pkt. 1 powyżej, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Towar powinien zostać zwrócony Sprzedawcy zgodnie z przepisami prawa w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.

 

3. Sprzedawca niezwłocznie – ale nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych - przesyła Kupującemu potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

 

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, Kupujący może zwrócić Towar przesyłając go pod wskazany przez Sprzedającego adres, który zostanie określony indywidualnie dla każdego zwrotu. Sprzedający poinformuje Kupującego o adresie zwrotu na podany przez Kupującego adres e-mail. Do zwracanego Towaru należy załączyć dowód zakupu.

 

5. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Kupujący. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie wymienionych kosztów.

 

6. Zwracany przez Kupującego Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W takim przypadku Sprzedawca może zwrócić Kupującemu kwotę wartości Towaru, ale obniżoną o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości Towaru.

 

7. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności za Towary, objęte oświadczeniem o odstąpieniu oraz koszty dostarczenia tych Towarów, jeżeli zostały poniesione przez Kupującego. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

8. Zwracane Towary będą oceniane pod względem braku śladów użytkowania, ewentualnego uszkodzenia, ewentualnego braku lub uszkodzenia oryginalnego opakowania, braku wszelkich elementów wchodzących w skład produktu. W przypadku uchybień w powyższych elementach Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zwróconego Towaru.

 

9.Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

 

10. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

11. W przypadku, gdy Kupujący wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Kupujący będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

 

12. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Kupującego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wad Towaru.

 


VI. Ochrona danych osobowych


1. Kupujący w celu korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia drogą elektroniczną usług przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu. Bez podania danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.

3. Wszelkie dane osobowe, które Klient wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji ze Sprzedawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

4. Kupujący dokonując zakupu w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zakupu i lub formularzu rejestracyjnym:
• w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO określa zasady przetwarzania Państwa danych osobowych, które stosujemy,
• oraz Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.). Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy sprzedaży Towarów.
Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

5. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Kupującego innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. W przypadku rejestracji Kupującego za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook Sklep uzyska dostęp do niektórych danych osobowych Klienta zamieszczonych na koncie Klienta w serwisie społecznościowym Facebook (np. imię, nazwisko, zdjęcie profilowe, adres e-mail), zgodnie z polityką obowiązującą w tym serwisie.

7. Sprzedawca informuje także, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Sklepu lub danych dla Sprzedawcy, zajmujące się bezpieczeństwem Sklepu, upoważnione organy państwowe, dostawcy narzędzi do wysyłania newsletterów, dostawcy narzędzi analitycznych, spółki prowadzące portale społecznościowe, których danymi do logowania Klient rejestruje się w Sklepie lub za pośrednictwem których popularyzuje materiały udostępnione w Sklepie, dostawcy narzędzi do automatyzacji marketingu, operatorzy płatności dostępnych w Sklepie, kurierzy i poczta oferujący dostawę towaru zakupionego w ramach Sklepu oraz dostawcy narzędzi umożliwiających Klientowi opiniowanie zakupów w Sklepie.

8. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych. Żądanie takie Kupujący zgłasza za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@idea25.pl

9. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Odbywa się to poprzez udzielenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (otrzymywanie newslettera, otrzymywanie informacji o rabatach, promocjach etc.)

10. Firma Idea 25 Hennet sp. z o.o. nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim, firmom ani organizacjom danych personalnych, czy adresowych Kupujących.

11. Integralną częścią niniejszego regulaminu stanowi nasza polityka Prywatności. Zapoznaj się z naszą Polityka Prywatności. Czytaj tu>>

12. Klient nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem.

13. Sprzedawca będzie także rejestrował adres IP komputera, za pośrednictwem którego Klient będzie korzystać z Sklepu.

 


XII. Serwis


1. Aby skorzystać z Serwisu niezbędne jest:

a) szerokopasmowe łącze internetowe,

b) przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8 i nowsze, Google Chrome 15 i nowsze, Mozilla Firefox 7 i nowsze, Opera 11 i nowsze) obsługująca CSS i JavaScript,

c) włączona obsługa plików cookies,

d) włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up),

e) system operacyjny Microsoft Windows XP, 7 lub Vista i nowsze,

f) aktywne konto e-mail.

 

2. Sprzedawca podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Serwisu, jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Kupujący powinien zgłosić to Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@idea25.pl. Sprzedawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Serwisu.

 

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

niekompatybilność Serwisu z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Kupującego lub z jego przyłączem do publicznej sieci Internet; trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się z Serwisem, które leżą po stronie Kupującego. Wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.

 


VIII. Świadczenie usług drogą elektroniczną


1. W ramach Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności takie usługi jak :

• Udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu,

• Umożliwienie Kupującym składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej Sklepu,

• Umożliwienie Kupującym rejestracji kont użytkowników w Sklepie i utrzymanie tych kont,

• Umożliwienie komunikacji pomiędzy Sprzedawcą a Kupującymi za pośrednictwem strony internetowej Sklepu,

• Otrzymywanie przez Kupującego za pośrednictwem poczty e-mail newslettera oraz wiadomości SMS informacji o rabatach lub promocjach.

 

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Kupujący wyświetli stronę internetową Sklepu lub z chwilą zarejestrowania się Kupującego zgodnie z punktem II.

 

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz są świadczone przez Sprzedawcę wyłącznie w zakresie niezbędnym do dokonywania przez Kupujących zakupów w Sklepie i korzystania ze strony internetowej Sklepu.

 

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieokreślony.

 

5. Kupującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie poprzez opuszczenie strony internetowej Sklepu, a w przypadku Kupujących zarejestrowanych - poprzez usunięcie konta Kupującego.

 

6. Korzystanie z usług elektronicznych opisanych w niniejszym paragrafie może wiązać się z zagrożeniem po stronie Kupującego jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Kupującego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp. By uniknąć zagrożeń, o których mowa powyżej, Kupujący powinien zaopatrzyć się w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.

 

7. Sprzedawca informuje, że system informatyczny Sklepu może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Kupującego i nie powoduje braku możliwości korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. Więcej o plikach „cookies” można przeczytać w polityce prywatności zamieszczonej na stronie Sklepu. Zapoznaj się z naszą Polityka Prywatności. Znajdziesz tam więcej informacji na ten temat. Czytaj tu >>.

 


IX. Reklamacja i zwrot towaru


1. W przypadku stwierdzenia braku towaru lub wadliwości dostarczonego towaru, Kupujący w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej powinien zgłosić reklamację listownie na adres siedziby Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@idea25.pl

 

2. Zgłaszając reklamację, Kupujący powinien podać swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu), nazwę reklamowanego Towaru, datę jego otrzymania oraz możliwie szczegółowy opis stwierdzonego problemu i swojego żądania.

 

3. W przypadku braku którejkolwiek z ww. danych, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym celem uzupełnienia zgłoszenia reklamacji.

 

4. Jeżeli reklamacja dotyczy jakości produktu Sprzedawca ma prawo zwrócić się do Kupującego o przesłanie na koszt Sprzedawcy kwestionowanego produktu celem wykonania czynności wyjaśniających.

 

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Kupującego. O sposobie jej rozpatrzenia Kupujący zostanie poinformowany przez sprzedawcę na adres e-mail.

 


X. Postanowienie końcowe


1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta z 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014, poz. 827). Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

 

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania konsumenta. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem - sąd właściwy będzie ustalany w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dot. właściwości rzeczowej i miejscowej sądów.

 

3. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw Kupującego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.

 

4. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag prosimy o kontakt poprzez e-mail: sklep@idea25.pl.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl